ព័ត៌មាន

 • អង្គជំនុំជម្រះប្រារព្ធខួបលើកទី ១០០ របស់ខ្លួន។

  អង្គជំនុំជម្រះប្រារព្ធខួបលើកទី ១០០ របស់ខ្លួន។

  ELECRAMA គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល ៥ ថ្ងៃដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦ នៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Bengaluru នៅទីក្រុង Bangalore ប្រទេសឥណ្ឌា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍ម្នាក់យើងបាននាំផលិតផលនិងក្រុមលក់ល្បី ៗ ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យឧទ្យាននេះ។ នៅតាមផ្លូវដើម្បីក្លាយជា ...
  អាន​បន្ថែម
 • SAIPWELL ចូលរួមក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រទេសឥណ្ឌា Elecrama

  SAIPWELL ចូលរួមក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រទេសឥណ្ឌា Elecrama

  ELECRAMA គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល ៥ ថ្ងៃដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦ នៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Bengaluru នៅទីក្រុង Bangalore ប្រទេសឥណ្ឌា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍ម្នាក់យើងបាននាំផលិតផលនិងក្រុមលក់ល្បី ៗ ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យឧទ្យាននេះ។ នៅតាមផ្លូវដើម្បីក្លាយជា ...
  អាន​បន្ថែម
 • ក្រុមហ៊ុនអេសភីអេឡិចត្រិចគ្រុបបានប្រារព្ធធ្វើប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

  ELECRAMA គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល ៥ ថ្ងៃដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦ នៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Bengaluru នៅទីក្រុង Bangalore ប្រទេសឥណ្ឌា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍ម្នាក់យើងបាននាំផលិតផលនិងក្រុមលក់ល្បី ៗ ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យឧទ្យាននេះ។ នៅតាមផ្លូវក្លាយជា ...
  អាន​បន្ថែម
 • បាល់របស់សភាចក្រភពអង់គ្លេស

  ELECRAMA គឺជាព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល ៥ ថ្ងៃដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦ នៅពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Bengaluru នៅទីក្រុង Bangalore ប្រទេសឥណ្ឌា។ ក្នុងនាមជាអ្នកតាំងពិព័រណ៍ម្នាក់យើងបាននាំផលិតផលនិងក្រុមលក់ល្បី ៗ ទៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យឧទ្យាននេះ។ នៅតាមផ្លូវក្លាយជា ...
  អាន​បន្ថែម